Strona główna » Regulamin

Regulamin

 REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.mebledlabiur.pl Piotr Bobeł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PB Studio Piotr Bobeł”, adres prowadzenia działalności: Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień i adres do korespondencji: ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: biuro@pbstudio.com.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8131067109, REGON: 690336270
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.mebledlabiur.pl jest detaliczna oraz hurtowa sprzedaż mebli i wyposażenia. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.mebledlabiur.pl są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.mebledlabiur.pl - z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.mebledlabiur.pl, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.mebledlabiur.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 9 i pkt 10, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 380) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 10. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: biuro@mebledlabiur.pl. Adres do korespondencji to: PB Studio Biuro Handlowe, ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów
 11. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.mebledlabiur.pl niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.mebledlabiur.pl to 1024 x 768 lub wyższa.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca – Piotr Bobeł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PB Studio Piotr Bobeł”, adres prowadzenia działalności: Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień i adres do korespondencji: ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: biuro@pbstudio.com.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8131067109, REGON: 690336270
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.mebledlabiur.pl
 4. Klient – osoba fizyczna (konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także Danych kontrahenta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, Kod pocztowy, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki.
 9. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Towar – każda rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e - mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
 16. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
 1. zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,
 2. umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,
 3. subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,
 1. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy biuro@mebledlabiu.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, niezwłocznie po jego otrzymaniu Usługodawca dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 1. dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa,
 2. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 3. rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.
 1. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. Sklep internetowy umożliwia także złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mebledlabiur.pl w każdym czasie lub telefonicznie pod numerami infolinii: +48 17 888 60 06, +48 601 448 449w dniach roboczych od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 4. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 7. Wszelkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz wykonywaniem praw i obowiązków Klienta – w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów.
 8. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:
  1. Sposób dostawy,
  2. Sposób płatności
  3. Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,
  4. Wskazać dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy
   i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe.
  5. Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. W celu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, należy przekazać pracownikowi Sklepu internetowego wszystkie szczegóły Zamówienia a także dane o których mowa w pkt. 8 niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego lub w magazynie dystrybutora lub producenta. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 3. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca
  w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 12 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
  a Sprzedawcą.
 6. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w formularzach Koszyka Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.
 7. Towary w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 8. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia jedynie do czasu jego wysłania, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
 1. Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Banku Śląskim, nr konta: 96 1050 1562 1000 0090 7829 3231, należący do Piotra Bobeł prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PB Studio Piotr Bobeł”, adres prowadzenia działalności: Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień i adres do korespondencji: ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8131067109, REGON: 690336270 z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”.
 2. Płatność za pomocą serwisów płatniczych:
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności paybaynet
  • inne
 3. przy pomocy zewnętrznego finasowania zakupu dla firm:
  • Leasing online – dostępne od firm: Platforma Finansowa, LeaseLink, Siemens lease
  • System Ratalny online - dostępne od firm: Platforma Finansowa, LeaseLink
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

VI. DOSTAWA

 

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0,00 zł netto do 1500,00 zł netto i są zależne od gabarytu przysyłki i wybranego przez Dostawcę przewoźnika.
 3. W przypadku wyboru Towaru/Towarów, których dostawa będzie realizowana na palecie/paletach (zamówienia o dużych gabarytach i/lub niestandardowych wymiarach i/lub większa ilość Towarów), cena dostawy zostanie ustalona indywidualnie, stosownie do charakterystyki konkretnego Zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą. W takim przypadku usługą dostawy realizować będzie firma kurierska Schenker.
 4. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie internetowym podany jest orientacyjny czas wysyłki Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili przygotowania zamówionych Towarów do wysyłki. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta
 1. Na termin realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy przez firmę kurierską. Czas kompletowania Towaru wynosi od 2 do 5 dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i nie obejmuje terminu dostawy towarów określonego w tabeli „przewidywany termin dostawy towaru” dla firmy kurierskiej.
 2. Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub w przypadku gdy Zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu internetowego dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 

VII. GWARANCJA

 

   1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją sprzedawcy, której okres jest równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta sprzedawanych towarów.
   2. Okres gwarancji udzielanej przez sprzedawcę na dany towar jest każdorazowo określony w opisie przedmiotu w sklepie internetowym www.mebledlabiur.pl
   3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mebledlabiur.pl. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Pomoc (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
 4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 5. Sklep internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem,
  z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określa w szczególności ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 380) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854).
 6. W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. Wzór formularza reklamacji niezgodności Towaru
  z umową zawarty został w Załączniku nr 2.
 7. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
  w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
  i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się
  z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.
 10. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres: „PB Studio Piotr Bobeł” ul. Matuszczaka 14 – 35-208 Rzeszów. Koszt dostarczenia towaru ponosi klient.
 11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Klient nie będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, nie może od niej odstąpić.
 3. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru pomnijeszone o koszty dodatkowego transportu i jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

1.         Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Bobeł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PB STUDIO PIOTR BOBEŁ, Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@pbstudio.com.pl lub telefonując pod numer: +48 17 888 60 06/+48 601 448 449. Chętnie odpowiem na interesujące Cię pytania.

 

2.         Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 

  1. wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
  4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 3.     Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to: firmy informatyczne, firmy świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

 

 4.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

 

5.         Okres przechowywania danych 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

6.         Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  1. prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

  1. ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres PB STUDIO PIOTR BOBEŁ, Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień lub na adres e-mail: biuro@pbstudio.com.pl .

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 7.        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.mebledlabiur.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 101). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.ihrzeszow.ires.pl/ oraz na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

 1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności.

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na korzystanie z usługi polegającej na zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie internetowym oraz subskrybowaniu Newslettera przez Subskrybentów Newslettera, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

W celu rezygnacji z zakupu lub innych usług świadczonych przez nasz Sklep internetowy, poinformuj nas o tym składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie na adres: biuro@mebledlabiur.pl lub pisemnie, w szczególności w celu odstąpienia od umowy sprzedaży możesz skorzystać w tym celu ze wzoru odstąpienia od umowy sprzedaży (jednak nie jest to obowiązkowe):

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

 

PB Studio Piotr Bobeł

Nosówka 378B

36-046 Zgłobień

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem internetowym www.mebledlabiur.pl

 

Data zawarcia umowy to ......................................................................,

Data odbioru ...........................................................................................

Przedmiot umowy ......................................................................,

 

Imię i nazwisko....................................................................

E-mail: …………………………………………………..

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

PB Studio Piotr Bobeł

Nosówka 378B

36-046 Zgłobień

…..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

…..........................................

Imię i nazwisko

Adres konsumenta:

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru reklamacji towaru)

 

PB Studio Piotr Bobeł

Nosówka 378B

36-046 Zgłobień

 

Imię i nazwisko....................................................................

E-mail: …………………………………………………..

Adres...................................................................................

 

Nr zamówienia …………………..

Ilość reklamowanego towaru: ……………….. szt.

 

Niniejszym zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu …… towar objęty zamówieniem nr ……………………………… jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 1. wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)
 2. nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)
 3. obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)
 4. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nr rachunku: ..........................................................................................................

 

…..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

…..........................................

Imię i nazwisko

Adres konsumenta:

*niepotrzebne skreślić

  


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl